• Nhà hàng Hương Cảng

  • 39A, Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • (84-4) 37 958 889 - 0903 582 828 (84-4) 37 958 898 (84-4) 37 958 889 - 0903 582 828
  • nhahanghuongcang39@gmail.com
  • http://nhahanghuongcang.vn
  • Báo lỗi thông tin (Đăng nhập)
Lượt xem: 2797

Môc tiªu vµ phư­¬ng ch©m hµng ®Çu cña chóng t«i lµ lu«n t¹o sù hµi lßng, c¶m gi¸c tho¶i m¸i, th­ư gi·n cho kh¸ch hµng do vËy mµ chóng t«i ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ phong c¸ch phôc vô, còng như­ vÒ chÊt l­ưîng c¸c mãn ¨n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña Quý Kh¸ch.....

Nhµ hµng chuyªn phôc vô nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¾c Hång K«ng do c¸c sư­ phô ng­ưêi Hång K«ng ®· cã h¬n 25 n¨m kinh nghiÖm ®øng bÕp vµ ®­ưîc chÕ biÕn tõ nh÷ng nguyªn liÖu t­ư¬i ngon nhÊt víi mét møc chi phÝ hîp lý.

Nhµ hµng chóng t«i víi kh«ng gian réng r·i víi 7 tÇng cã thÓ tiÕp ®ãn kho¶ng 70 vÞ kh¸ch mçi tÇng trong ®ã cã 2 tÇng VIP phï hîp víi c¸c buæi tiÖc tÊt niªn, n¨m míi hay héi häp b¹n bÌ... Ch¾c ch¾n Quý kh¸ch sÏ hµi lßng bëi sù kÕt hîp hoµn h¶o gi÷a kh«ng gian sang träng, Êm cóng víi nh÷ng mãn ¨n tuyÖt vêi trong tiÕng nh¹c ªm dÞu vµ chÊt l­ưîng dÞch vô tèt nhÊt do c¸c nh©n viªn chuyªn nghiÖp phôc vô.

Nhµ hµng H­ư¬ng C¶ng høa hÑn sÏ trë thµnh ®iÓm gÆp gì lý t­ưëng cña nh÷ng doanh nh©n thµnh ®¹t, nh÷ng b¹n trÎ n¨ng ®éng hay nh÷ng b÷a c¬m gia ®×nh Êm cóng sau mçi ngµy lµm viÖc c¨ng th¼ng.

Mõng khai tr­ư¬ng vµ ®ãn n¨m míi xu©n T©n M·o, nhµ hµng khuyÕn m·i 10% víi tÊt c¶ kh¸ch hµng, tÆng thªm 1 chai rư­îu vang víi bµn tiÖc tõ 6 kh¸ch trë lªn, cïng thÎ VIP víi rÊt nhiÒu ­ưu ®·i kh¸c.

Chóng t«i xin göi thÎ VIP ®Ó tri ©n quý kh¸ch vµ qua ®ã quý kh¸ch cã thÓ thưởng thøc Èm thùc Hång K«ng cïng chóng t«i.

H·y ®Õn víi chóng t«i ®Ó c¶m nhËn vµ cïng chia sÎ!

Địa điểm mới
Địa điểm nhà tài trợ
Trung tâm Tiếng Anh trẻ em Zigzag English

18, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fastrackids - Bé Thông Minh

18, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech

19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm liên quan
Nhà hàng Hải Long

36D, Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà hàng Hương Cảng

39A, Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơm Mường Bi

6/1, Đường số 3, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quán ăn Phố Ngon 37

241, Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà Hàng Pizza Box

109, Phan Văn Trường, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn